1.    WARUNKI OGÓLNE

1.1.      Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.atexo.pl jest własnością  Marcina Rosiek, zwanego dalej SPRZEDAWCĄ ,prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą “Atexo” Marcin Rosiek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Siedziba firmy i adres do doręczeń:

“Atexo” Marcin Rosiek

Siedlce 40, 33-322 Korzenna

NIP 7343128499, REGON 120425732,

e-mail: biuro@atexo.pl

 numer telefonu: 511 944 873.

1.2.      Regulamin kierowany jest do konsumentów, jak i przedsiębiorców korzystających ze sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu wskazuje inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów lub przedsiębiorców.

1.3.      Administratorem danych osobowych przetwarzanych w sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami wskazanymi w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora Sklepu Internetowego, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

Korzystanie ze sklepu Internetowego jest dobrowolne. Podanie danych osobowych przez korzystającego ze sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatnośc.

1.4.      Definicje:

Regulamin – niniejszy regulamin sklepu Internetowego.

Klient / Kupujący –  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, w której przechowywane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w sklepie Internetowym.

Sprzedawca / Usługodawca –  Marcin Rosiek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą “Atexo” Marcin Rosiek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Siedziba firmy i adres do doręczeń:

“Atexo” Marcin Rosiek

Siedlce 40, 33-322 Korzenna

NIP 7343128499, REGON 120425732,

e-mail: biuro@atexo.pl

numer telefonu: 511 944 873.

Sklep internetowy – strona internetowa dostępna pod adresem internetowym www.atexo.pl

Produkt – przedmiot dostępny w Sklepie Internetowym będący przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone przy pomocy Formularza Zamówienia w celu zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

Umowa sprzedaży – umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu Internetowego.

Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, nie licząc dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz rejestracyjny– formularz dostępny w sklepie Internetowym dający możliwość założenia konta przez klienta.

Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie Internetowym dający możliwość dokonania zamówienia, przez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Newsletter – Usługa Elektroniczna wykonywana przez Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail,polegająca na przesyłaniu informacji o Produktach, nowościach i promocjach w sklepie Internetowym.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.    ZAWARCIEUMOWY SPRZEDAŻY

2.1.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po wcześniejszym złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym.

2.2.      Cena Produktu  na stronie Sklepu Internetowego podana jest w polskich złotych.

 O łącznej cenie Produktu wraz z kosztami dostawy, oraz pozostałych kosztach, Klient zostanie poinformowany na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.

2.3.      Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia  oraz  przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji zostanie przekazanie Klientowi w formie wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

2.4.      Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2.2.3. Regulaminu.

3.    PŁATNOŚCI

3.1.      Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

3.2.      Termin płatności:

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

W przypadku braku wpłaty w wyżej wymienionym terminie umowa zostaje automatycznie anulowana.

4.    DOSTAWA LUB ODBIÓR PRODUKTÓW

4.1.      Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. O kosztach dostawy Produktu, Sprzedawca informuje Klient na stronach Sklepu Internetowego w zakładce ndotyczącej kosztów dostawy jak również w trakcie składania Zamówienia.

4.2.      Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

4.3.      Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

Przesyłka kurierska.

Przesyłka do paczkomatu Inpost.

Odbiór osobisty jest możliwy pod adresem:

Siedlce 40, 33-322 Korzenna w Dni Robocze, w godzinach od 10:00 do 16:00,

po wcześniejszym ustaleniu daty odbioru.

4.4.      Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie wybranego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia wskazany jest inny termin.

W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, obowiązującym jest  dłuższy termin.

Początkiem biegu terminu dostawy Produktu do Klienta jest dzień wpływu wpłaty za produkt wraz z kosztem dostawy na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Promocja “Darmowa wysyłka” dla zakupów od 200 zł dotyczy towarów, których łączna masa nie przekracza 20 kg lub wielkość paczki tj. długość + szerokość + wysokość nie przekracza 240 cm. Po przekroczeniu masy 20 kg lub wymiaru 240 cm, opłata za przesyłkę jest ustalana indywidualnie.

5.    REKLAMACJA I ZWROT

5.1.      Sprzedawca dostarcza Klientowi Produkt wolny od wad.

Odpowiedzialność Sprzedawcy określają  przepisy prawa, tj. Kodeks Cywilny (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego oraz ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego  (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

5.2.      Klient powinien dokonać zgłoszenia Reklamacji w formie  pisemnej, na adres siedziby Sprzedawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@atexo.pl

5.3.      W opisie reklamacji Klient powinien wskazać powód Reklamacji, datę i okolocznościwystąpienia wady oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację.

 Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Produkt na adres: “Atexo” Marcin Rosiek, Siedlce 40, 33-322 Korzenna. Koszt dostarczenia Produktu ponosi Kupujący.

5.4.      Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia.

6.    ODSTĄPIENIE OD UMOWY

6.1.      Konsument zawierający umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy  należy zgłosić pisemnie na adres: “Atexo” Marcin Rosiek, Siedlce 40, 33-322 Korzenna lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@atexo.pl

6.2.      Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu objęcia produtku w posiadanie tj. w dniu odbioru osobistego produktu lub w dniu otrzymania produktu od przewoźnika.

6.3.      Klient ma obowiązek niezwłocznie, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy w stanie nie naruszonym w fabrycznym opakowaniu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres: “Atexo” Marcin Rosiek, Siedlce 40, 33-322 Korzenna.

6.4.      Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu w wyniku korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia  cech i funkcjonalności Produktu.

6.5.      Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie,  w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi środki do wysokości wartości produktu w dniu zakupu, na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Koszty dostawy Produktu do Sprzedawcy ponosi Kupujący. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, odbioru Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem środków otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania zwracanego  Produktu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.